Oddziały przedszkolne zostaną doposażone

Opublikowano: 6 maja 2014

DSC01421Gmina Bartoszyce pozyskała dofinansowanie na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa na „Modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych”. Projekt realizowany będzie w 7 szkołach na terenie Gminy Bartoszyce. Celem zadania jest dostosowanie oddziałów przedszkolnych do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Działania w tym kierunku podyktowane są zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego. Zgonie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od 1 września 2017 roku również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca do realizacji wychowania przedszkolnego. – Na terenie Gminy działa jedno przedszkole gminne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, do których uczęszcza ponad 160 dzieci – mówi Jadwiga Gut, Wójt Gminy Bartoszyce. – Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, dlatego podejmujemy działania, aby nie tylko poprawić warunki funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych, ale również przygotować je do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym – dodaje Wójt Gminy Bartoszyce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IS_DSC01399 IS_DSC01415