Ważne zmiany w prawie ! Wyższe kary za przemoc wobec dzieci!

Opublikowano: 13 lipca 2017

plakat13 lipca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy, które zwiększają karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Według kodeksu postępowania karnego (240 kk§ 1) każdy, kto wejdzie w posiadanie wiarygodnej informacji o popełnieniu poważnego przestępstwa lub też o usiłowaniu popełnienia go na szkodę dzieci poniżej 15-go roku życia, a także osób psychicznie lub fizycznie nieporadnych, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuraturę lub policję.

 

 

 

 

 

 

Do tej pory obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu takich przestępstw dla ogółu obywateli był obowiązkiem społecznym – bez sankcji karnej. Od 13 lipca jest to obowiązek prawny. Zaniechanie zawiadomienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jakie czyny wymagają zawiadomienia? Prawnym obowiązkiem zawiadamiania objęto:

  • Ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk)
  • Zgwałcenie (art. 197 kk ): zbiorowe ( 3 pkt 1); osoby poniżej 15 r.ż. (§ 3 pkt 2); kazirodcze (§ 3 pkt 3); ze szczególnym okrucieństwem (§ 3 pkt 4)
  • Wykorzystanie seksualne bezradności i/lub niepoczytalności (art. 198 kk)
  • Wykorzystanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż. (art. 200 kk)

Kiedy o informacji możemy powiedzieć, że jest „wiarygodna”?

  • Gdy istnieje obiektywny dowód popełnionego lub zamierzonego czynu;
  • Gdy treść wiadomości wzbudza przekonanie, że istotnie czyn został popełniony.

Wiadomość wiarygodna nie musi znaczyć, że jest prawdziwa. Na zawiadamiającym nie ciąży obowiązek badania zgodności informacji z prawdą. Tym zajmą się organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

W jaki sposób należy powiadomić organa ścigania? Można zrobić to osobiście lub też napisać pismo z podaniem odpowiednich danych krzywdzonego dziecka oraz domniemanego sprawcy.

Nowelizacja wprowadza także zaostrzenie kar za  znęcanie się nad dzieckiem – ustawodawca podwyższył karę do lat 8. W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności, porzucenia i uprowadzenia, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymiar kary zwiększa się do 12 lat więzienia.

 

Więcej o rozpoznawaniu krzywdzenia dzieci i podejmowaniu interwencji:

  • fdds.pl/reaguj – strona kampanii informacyjnej ,,Reaguj-to Twój prawny obowiązek’’
  • 800 100 100 – bezpłatny numer Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  • opiekun@fdds.pl – wsparcie psychologiczne lub prawne w sprawach związanych z uczestnictwem w procedurach prawnych