Konsultacje projektu programu współpracy z NGO na rok 2018

Opublikowano: 11 października 2017

konsultacjeWójt Gminy Bartoszyce ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bartoszyce, na temat projektu Rocznego programu  współpracy Gminy Bartoszyce z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej  w 2018 roku”.

 

 

 

Konsultacje trwają: od 09.10.2017 r. do 27.10.2017 r.  i są prowadzone w formie zamieszczenia projektów na stronie BIP Gminy Bartoszyce i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach oraz pisemnego zgłaszania uwag.

 

Projekt Programu oraz druk zgłaszania opinii