Konsultacje społeczne statutów sołectw z terenu gminy

Opublikowano: 10 lipca 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz uchwały Nr XXIX/339/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4129) zarządza się:

przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Bartoszyce.

 

Dotyczy sołectw: Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Dąbrowa, Galiny, Gromki, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Łojdy, Maszewy, Minty, Nalikajmy, Osieka, Połęcze, Rodnowo, Skitno, Sokolica, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Trutnowo, Wajsnory, Węgoryty, Wirwilty, Witki, Żydowo

 

Termin konsultacji:

16 lipca 2018 r. – 17 sierpnia 2018 r.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału są:

mieszkańcy poszczególnych sołectw położonych

 na terenie Gminy Bartoszyce

 

 

W okresie konsultacji projekty statutów sołectw, udostępnione będą do publicznego wglądu:

– w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce;

– u sołtysów poszczególnych sołectw;

– w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina-bartoszyce.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

– na stronie internetowej gminy  www.gmina-bartoszyce.pl .

 

Formularz ankiety będzie można pobrać:

– w sekretariacie urzędu gminy;

–  u sołtysów poszczególnych sołectw;

– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bartoszyce www.bip.gmina-bartoszyce.pl ;

– na stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl

 

Wypełnioną ankietę – zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 17 sierpnia 2018 r.
do godziny 15.00
poprzez:

– złożenie w sekretariacie urzędu gminy;

– przesłanie skanu ankiety na adres mailowy urzędu gminy:  sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

– przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce.

Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 

Wójt Gminy Bartoszyce

/-/Jadwiga Gut

 

Załączniki