Modernizacja boiska w Tolko

Opublikowano: 3 października 2018

„Modernizacja boiska w Tolko” to projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł otrzymały projekty zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na wniosek mieszkańców Tolko złożony został przez Urząd Gminy Bartoszyce projekt na modernizację boiska. W ramach działania została zmodernizowana płyta boiska, ustawione bramki, powstały nowe ławki i kosze oraz tablice informacyjne. W poprawę funkcjonalności boiska włączyli się również mieszkańcy, którzy w ramach wolontariatu pomagali przy pracach remontowych. – Jest to kolejne zrealizowane zadanie inwestycyjne, które będzie służyło ogółowi społeczeństwa. Przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej i stworzy warunki do  atrakcyjnego spędzania czasu wolnego – mówi Bogusław Miluski, zastępca wójta gminy Bartoszyce.