I sesja Rady Gminy Bartoszyce odbędzie się 23 listopada 2018 r.

Opublikowano: 19 listopada 2018

Wójt Gminy Bartoszyce zawiadamia, że w oparciu o art.  20 ust. 2 w zw. z ust. 1 zd. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Komisarz Wyborczy w Elblągu I zwołuje na dzień 23 listopada 2018 r. (piątek) na godz. 1000

I sesję Rady Gminy Bartoszyce. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego
    na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych.
  5. Złożenie ślubowania przez wójta.

 

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego dopuszcza się możliwość rozszerzenia porządku obrad I sesji.

 

Wójt Gminy Bartoszyce

/-/ Jadwiga Gut