II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Opublikowano: 14 grudnia 2018

W Domu Kultury w Bezledach odbył się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Udział wzięli przedszkolaki i uczniowie ze szkół z terenu gminy Bartoszyce. Na scenie zaprezentowany został sze­roki reper­tuar spek­takli poświę­cony różnym prob­le­mom i zjawiskom społecznym.  Oprócz wartości mery­to­rycznej i wychowaw­czej, spek­takle pro­fi­lak­ty­czne charak­teryzowały się również pomysłowymi dekoracjami oraz ciekawymi sce­nar­iuszami. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce. Przegląd poprowadziła Wiktoria Żylińska uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach.