III sesja Rady Gminy Bartoszyce

Opublikowano: 20 grudnia 2018

28 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się III sesja Rady Gminy Bartoszyce.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały:
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2018-2033,
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018,
 • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 • w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023,
 • w sprawie przyjęcia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Bartoszyce na lata 2019 – 2023”
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2019 rok,
 • w sprawie przystąpienia Gminy Bartoszyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Warmiński Zakątek’’ i wyznaczenia jej przedstawiciela do prac
  w Stowarzyszeniu,
 • w sprawie planu pracy rady gminy na 2019 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Iwański