Konkursy dla organizacji pozarządowych

Opublikowano: 4 lutego 2019

Wójt gminy Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 89 000,00 zł. na cel:
 • Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach – 86 000,00 zł
 • Organizacja gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 3 000,00 zł.

2.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 5 000,00 zł na cel:

 •  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji    i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 •  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań  integrujących społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne, przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne,  szkolenia), promujących region oraz rozwijających  talenty artystyczne dzieci i młodzieży.
 1. Promocji i ochrony zdrowia w wysokości 15 000,00 zł na cel:
 •  wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego    ochrony – 10 000,00 zł.
 • promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych – 5 000,00 zł.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2019 r. o godz. 14.00.