Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Opublikowano: 8 lutego 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce  o naborze  kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2018, poz. 450, z późn. Zm.) Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Bartoszyce do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
    o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bartoszyce.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 22 lutego 2019 r. mailowo na adres: e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl. lub pocztą Urząd Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.

 

Wójt Gminy Bartoszyce

/-/ Andrzej Dycha