Trwają prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022”

Opublikowano: 18 czerwca 2015

startegiaW związku z pracami Gminy Bartoszyce nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022” zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w proces tworzenia w/w dokumentu.
„Strategia Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022” przez najbliższe lata będzie jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy. Będzie nie tylko wyznaczała kierunki rozwoju i cele jakie chcemy osiągnąć, ale również będzie wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Bartoszycach w dniu 1 lipca 2015r., o godz. 13.00.
Głównym celem planowanego spotkania jest analiza uwarunkowań rozwojowych Gminy przy zastosowaniu analizy SWOT. Istotą analizy SWOT jest identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy Bartoszyce.
Licząc na Państwa obecność, prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 26 czerwca 2015r. pod numerem telefonu 89 762 77 05 lub e-mailem: r.tadorowska@gmina-bartoszyce.pl