Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015 – 2022

Opublikowano: 31 grudnia 2015

konsultacjeNa podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015 – 2022.

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r.
Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój 103 lub na stronie http://bip.gmina-bartoszyce.pl/;
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, propozycję zmian do projektu.
Wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce;
– ustnie do protokołu w Referacie Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:s.jonczyk@gmina-bartoszyce.pl;