Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

To były pracowite trzy miesiące

Minęło sto dni na stanowisku wójta gminy Bartoszyce, które 4 listopada objął Andrzej Dycha. – To były do tej pory bardzo pracowite trzy miesiące – podsumowuje wójt.
A działo się wiele. Początek kadencji to przede wszystkim uchwalenie projektu budżetu. – W tym roku nastawiamy się na oszczędności ze względu na trudną sytuację finansową gminy – mówi wójt. -  Tegoroczny budżet został zweryfikowany i skupiać się będziemy na drobnych inwestycjach w ramach własnych środków. Przygotowujemy również dokumentację pod modernizację budynków i dróg, aby z chwilą pojawienia się środków zewnętrznych móc pozyskać dofinasowanie. - Domyślam się, że wiele kontrowersji może wzbudzać stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartoszyce – mówi Andrzej Dycha. -  W 2018 roku odbiór i transport odpadów komunalnych, koszt ich unieszkodliwiania oraz koszty administrowania wyniosły ponad 2 mln zł. Tak wysokie wydatki wynikają z braku segregacji odpadów przez mieszkańców. Na koniec 2018 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 8 tys. osób. Natomiast według ewidencji liczba osób zameldowanych na stałe lub czasowo wynosi 10 971 osób. Za „brakujące” 2 971 osoby płacą pozostali mieszkańcy. Niepokojący jest również fakt, że mieszkańcy nie segregują odpadków, pomimo, że taką deklarację złożyło 93% z nich. Pod państwa ocenę poddaje fakty: w 2018 r. odebrano 417 ton odpadów segregowanych a niesegregowanych 1 462 tony. W wyniku przeprowadzonej kontroli 80% właścicieli nieruchomości nie segreguje odpadów. Apeluję, więc do mieszkańców o wywiązywanie się ze swoich deklaracji, ponieważ gdyby już nawet 50% osób faktycznie segregowało śmieci stawka mogłaby ulec zmniejszeniu nawet o 7-8 zł miesięcznie od osoby. Gmina nie zarabia na „śmieciach”, jako samorząd mamy obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych, ale to od samych mieszkańców zależy ile wynosić będzie cena końcowa. Liczę, więc na współpracę na rzecz naszego wspólnego dobra – dodaje wójt.
 
Nowy rok otwiera również nowe możliwości, jeśli chodzi o zapewnienie sołectwom instrumentu rozwoju. Takim instrumentem jest fundusz sołecki, który uchwalony został przez Radnych Gminy Bartoszyce w lutym 2019 r. – Jest to kolejny punkt z mojego programu wyborczego, który będzie realizowany – mówi Andrzej Dycha. – W budżecie gminy wydzielone zostaną pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Chcę, aby potrzeby lokalnych społeczności były zaspokajane w sposób efektywny. Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Formularze wniosków, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej należy złożyć do czerwca br. – mówi wójt gminy Bartoszyce. – Cieszę się, że ta inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i przychylnością sołtysów. Podczas spotkania z sołtysami, które odbyło się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w oddział w Bartoszycach, wielu sołtysów poparło ten projekt, zwłaszcza, że są to naprawdę spore pieniądze, które można dobrze wykorzystać. Będę starał się kontynuować te spotkania, w miarę potrzeb, ponieważ dobre i efektywne działanie opiera się na wzajemnej komunikacji. Takie spotkania są również okazją do poruszenia spraw nurtujących mieszkańców i mające wpływ na codzienne życie. – Obecnie jesteśmy świadkami procesu osłabienia więzi społecznych, kiedy to coraz częściej nie znamy ludźmi, którzy mieszkają blisko nas. Stało się tak na skutek oderwania różnych sfer życia od terytorium. Ludzie pracują i uczą się daleko od miejsca zamieszkania, a kontakty społeczne mogą wychodzić poza ich społeczność. Utrudnia to nawiązanie bezpośredniego kontaktu z sąsiadami i wpływa na mniejsze zaangażowanie w życie społeczne. Dlatego ważne jest, by podejmować działania służące nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi. Dlatego chciałbym zachęcić mieszkańców do wspólnego działania poprzez zakładanie stowarzyszeń – mówi Andrzej Dycha. - Do założenia stowarzyszenia zwykłego rejestrowanego w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, wystarczą 3 osoby. Dzięki zmianie przepisów takie stowarzyszenia, pomimo braku osobowości prawnej, mogą otrzymywać dotację i pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystkie zainteresowane osoby proszę o kontakt z Referatem Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, gdzie udzielone zostaną wszelkie informację. Ponad to dla mieszkańców udostępnione zostały świetlice wiejskie na organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych, w tej sprawie instytucją odpowiedzialną jest Gminny Ośrodek Kultury.  
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?