Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Zmiany opłat za odpady komunalne

Informujemy, że stawki opłaty za odpady komunalne od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Bartoszyce ulegną zmianie.
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
 
- selektywny (segregowane) wynosi:                     21 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 
- nieselektywny (niesegregowane) wynosi:            41 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Bartoszycach lub do dnia 30 kwietnia 2019 roku na rachunek bankowy:
61 1160 2202 0000 0000 6190 9956
                                                         BANK MILLENNIUM S.A.
 
W tytule przelewu należy wpisać:
            - adres nieruchomości, której dotyczy płatność,
- miesiąc/e, za które uiszcza się opłatę,
- imię i nazwisko osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (jeżeli przelew dotyczy innej osoby).
W sytuacji kiedy płatność dotyczy również kosztów upomnienia, w tytule przelewu oprócz ww. informacji należy umieścić zapis „+ KOSZTY UPOMNIENIA").
 
 
Zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doręczone właścicielom nieruchomości przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 5 maja br. Wraz z zawiadomieniem właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który należy wnosić tę opłatę począwszy od dnia 1 maja 2019 roku.
W tytule przelewu należy wpisać miesiąc/e, za które uiszcza się opłatę.
W sytuacji kiedy płatność dotyczy również kosztów upomnienia, w tytule przelewu oprócz ww. informacji należy umieścić zapis „+ KOSZTY UPOMNIENIA").  
 
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Bartoszyce wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Osoby te są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wyliczona opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
 
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 2Gminy Bartoszyce
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 762 77 00
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?