Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

VI sesja Rady Gminy Bartoszyce

27 marca 2019 r. o godz. 10  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Bartoszyce.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez radnego.
6. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju.
7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
8. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
9. Sprawozdania:
a) z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce.
10. Podjęcie uchwały:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach na rok 2019,
b) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019
d) w  sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bartoszyce na lata 2019-2021,
e) w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w  2019 r.,
f) w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na „Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu,
g) w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diety i zwrotu kosztów podróży służbowej.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Iwański
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?