Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

VII sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
30 kwietnia 2019 r. o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się VII sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2018 rok.
8. Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Miejskiej Bartoszyce,
b) w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019
d) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
e) uchylającej uchwałę w  sprawie  poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
f) uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania,
g) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pracy w komisji,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Spraw Społecznych,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
ł) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?