Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

VIII sesja Rady Gminy Bartoszyce

24 maja 2019 r. o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach
odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja:
a) na temat modernizacji, remontów i napraw dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bartoszyce,
b) sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bartoszyce.
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2018 roku”.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce  w Sędławkach na rok 2019,
b) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na „ Centrum Kultury, Sportu , Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce” i nadanie jej nowego statutu,
f) w  sprawie zgłoszenia sołectwa do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                      
 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Krzysztof Iwański
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?