Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 29 października 2019 roku o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 04.10.2019 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a)  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2019,
  1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,  
  2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
  3. zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny,
  4. zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?