Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XVIII sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 20 grudnia 2019 roku o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 29.11.2019 r.
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
6. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,   
  2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020 – 2032
        - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bartoszyce projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
       d. uchwalenia budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020.
        - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bartoszyce projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficyty budżetu przedstawionego w tym   projekcie.
 e. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2020,
f.  w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2020 rok,
       g. planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok,
       h. planów pracy komisji stałych rady gminy na 2020 rok,
 i. planu pracy rady gminy na 2020 rok,
 
9. Wolne wnioski i informacje.
      10. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?