Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego "Sieć Wokalna"

XXXVII sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce oraz Radnych Gminy Bartoszyce
z w o ł u j ę
na dzień 17 marca 2020 r. (środa) na godz. 9:00  
 XXXVII sesję Rady Gminy Bartoszyce.
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie:
 1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2038,
 2. uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021,
 3. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce,
 4. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV- 2,
 5. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej stosowania witaminy D.
5. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
                 /-/Wojciech Ferdycz
 

Przyjmowanie odpadów budowlanych

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
informuje, że przyjmuje odpady budowlane
( gruz, beton z rozbiórek i remontów, gruz ceglany).
 
Odpady będą przyjmowane po osobistym bądź telefonicznym zgłoszeniu pod numerami telefonów:
89 762 64 01 wew. 35., 600 023 533
 
Opady nie mogą zawierać elementów ceramiki (płytki, umywalki), styropianu, foli, karton-gips,tektury budowlanej i innych odpadów budowlanych.
 
Odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu 7:00-15:00.
 

Nabór do prac Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2021
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bartoszyce w roku 2021.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w wykonaniu uchwały Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W związku z ogłoszeniem w dniu 22.02.2021 r. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok ogłasza się nabór na członków do prac Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 
§ 2
 1. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
 2. Do ogłoszenia, o której mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 
Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                          
/-/ Andrzej Dycha

 

Załączniki

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok.

Zarządzenie nr OA.0050.26.2021 
Wójta Gminy Bartoszyce 
z dnia 22.02.2021 r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, pkt 16, pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1,  ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały 
Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” (Dz. Urz.  Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 270), zarządzam, co następuje: 
§ 1. 
Ogłaszam konkurs ofert na wspieranie/powierzenie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem  środków publicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia) w wysokości 99 000,00 zł na  cel: 
szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych  o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim – 70 000,00 zł, 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 3 000,00 zł, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju  sportu w gminie – 26 000,00 zł. 
2. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr 2 do zarządzenia)  w wysokości 10 000,00 zł na cel:  
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji  i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  i artystycznego, 
wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących  społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne,  przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących  region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci  i młodzieży. 
3. Promocja i ochrona zdrowia z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr  3 do zarządzenia) w wysokości 15 000 zł na cel: 
wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony  - 10 000,00 zł 
promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych- 5 000,00 zł (załącznik nr 3 do zarządzenia) 
§ 2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia są ogłoszenia konkursowe. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha
 

Załączniki

XXXVI Sesja Rady Gminy

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek) na godz. 10:00  
 XXXVI sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie:
 1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
 2. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;
 3. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego; 
 4. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego; 
 5. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego;
 6. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego. 
 7. uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina Bartoszyce; 
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad. 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz 
 

Eko-Komunikat

Czy wiesz, że spalanie odpadów, w tym m.in. plastików w domowych piecach jest niezgodne z prawem? 
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą to negatywne zjawisko?
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. 
Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. 
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Segregacja odpadów komunalnych

UWAGA ! 
 
INFORMACJA O KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA  PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZASAD PRAWIDŁOWEJ  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na terenie gminy Bartoszyce rozpoczęła się  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów  komunalnych. Sprawdzane są pojemniki/worki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się  w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. PAPIER, PLASTIK, SZKŁO,  METAL, PUSZKI, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIOODPADY),  PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUŻYTE BATERIE, ZUŻYTY  SPRZĘT RTV I AGD, ODPADY BUDOWLANE. 
 
DODATKOWO PRZYPOMINAMY, ŻE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH  SPOŻYWCZYCH NALEŻY DOKŁADNIE OPRÓŻNIĆ – NIE TRZEBA ICH MYĆ!  WORKI DO SEGREGACJI POSIADAJĄ OPISY JAKIEGO RODZAJU ODPADY  NALEŻY DO NICH WRZUCAĆ! 
 
W przypadku stwierdzenia powtarzającego się naruszenia zasad prawidłowej segregacji  odpadów na danej nieruchomości, wobec właściciela zostanie wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  
Przyczyną podjęcia powyższych czynności jest nałożony przepisami Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek selektywnego zbierania odpadów  komunalnych powstających na terenie wszystkich nieruchomości. Prawidłowo i rzetelnie  prowadzona selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców wpływa na zmniejszenie ilości  pozostałych odpadów tzw. zmieszanych, co bezsprzecznie może wpłynąć na zmniejszenie  ponoszonych przez Gminę kosztów. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad  segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła,  metalu bądź odpadów ulegających biodegradacji zwiększa koszty funkcjonowania systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ większa ilość odpadów zmieszanych  w sposób bezpośredni przekłada się na wyższy koszt uiszczanych przez mieszkańców Gminy  opłat. 
 
Pamiętajmy, że im większa ilość odpadów komunalnych (zmieszanych) trafia  do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, tym większą opłatę ponosi  Gmina Bartoszyce za ich zagospodarowanie, a co za tym idzie w rezultacie ponosi ją każdy  mieszkaniec Gminy. 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha

 

„Budowa SUW w Łabędniku”

„Budowa SUW w Łabędniku
 
 
Inwestycja pn. „Budowa SUW w Łabędniku” dofinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
 
Całkowita planowana wartość inwestycji– 2 178 016,12 zł
Dofinansowanie – 891 901,00
 
 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla gminy Bartoszyce , obok 3 innych stacji (Bezledach, Tolko i Galinach) będzie zaopatrywał wodę mieszkańców całej gminy. Budynek obecnie zaopatruje w wodę m.in. takie miejscowością jak Łabędnik, Sokolicę, Spurgle, Grudę, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo po modernizacji SUW obsłuży również miejscowości aktualnie zasilane z hydroforni w Maszewach i Kinkajmach.  Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 r.  W ramach inwestycji powstanie kompleksowy budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną.
 

I Wojewódzki Internetowy Konkurs Wokalny "Sieć Wokalna"

 
Celem organizowanego konkursu jest aktywizowanie, wsparcie i promocja talentów wokalnych z woj. Warmińsko-Mazurskiego za pomocą sieci Internetowej w ogólnopolskiej skali. Po przez organizację konkursu pragniemy stworzyć przestrzeń do wokalnej konfrontacji i wymiany umiejętności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gmina Bartoszyce. Obecna sytuacja związana z Covid-19 spowodowała wielkie ograniczenia w działalności ośrodków kultury, nie funkcjonują pracownie, nie odbywają się konkursy i przeglądy stacjonarne. Jednak Centrum Kultury Gminy Bartoszyce chce wyjść utrudnieniom naprzeciw i po przez organizację konkursu wokalnego zrealizować wiele działań w przestrzeni On-Line, tak aby zmotywować i wesprzeć miłośników pasji wokalnej do pracy nad własnym warsztatem. Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pieniężne z podziałem na następujące kategorie:
 
 
1. kategoria wiekowa 10-14 lat:
I miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
III miejsce – rower górski ufundowany przez Fundację Dzieci-Dzieciom.
 
2. kategoria wiekowa 15-18 lat:
I miejsce – 1.000 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację- Dzieci-Dzieciom, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – 800 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
III miejsce – 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom;
    
3. kategoria wiekowa 19-30 lat:       
I miejsce – 1.000 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
II miejsce – 800 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce;
III miejsce – 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez GminęBartoszyce.
   
Nagroda Grand Prix Internautów:
 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Gminę Bartoszyce, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;
 
Nagroda Wójta Gminy Bartoszyce:
dla najzdolniejszego wokalisty pochodzącego z Gminy Bartoszyce; 500 zł w formie jednorazowego stypendium ufundowanego przez Wójta Gminy Bartoszyce – Pana Andrzeja Dycha, realizacja nagrania piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz nagranie teledysku realizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce;

Znani i cenieni jurorzy z pewnością wyłonią najlepszych wokalistów, tych którzy otrzymają zaproszenie na finałową galę, która odbędzie się 27 marca 2021r. w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. W składzie jurorów zasiądzie: Agnieszka Czachor – trener wokalny, wokalistka w chórkach Sanah, Michał Bojarski –wokalista zespołu Sound’n’Grace, Jacek Grygorowicz – wieloletni gitarzysta zespołu Enej oraz Patryk Wąsowicz – kompozytor, muzyk, realizator dźwięku, wokalista zespołu Autsajt. Za pomocą partnerów wydarzenia, zrealizowane teledyski zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz fanpage’ach w ogólnopolskiej skali. Mecenat nad wydarzeniem objęła Fundacja Dzieci-Dzieciom(dzieci-dzieciom.pl), której celem jest odkrywanie, rozwijanie i kształtowanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Naszymi partnerami są m.in. Rock Kompas (rockkompas.pl). Udostępnione przez partnerów teledyski będą znakomitą szansą do promocji wokalnych talentów na terenie całej polski. Za sprawą teledysków oprócz promocji
wokalistów, ukażemy piękno naszego regionu – woj. Warmińsko-Mazurskiego. Dlatego m.in. honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 31

Lokalizacja
Facebook Page Plugin