Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2020 rok.
 
Konkursy ofert dotyczą wspierania/powierzenia realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie:
 
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 99 000,00 zł. na cel:
- Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach – 96 000,00 zł
- Organizacja gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 3 000,00 zł.
 
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł na cel:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne, przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci i młodzieży.
 
3. Promocji i ochrony zdrowia w wysokości 15 000,00 zł na cel:
- wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony – 10 000,00 zł.
- promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych – 5 000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin