Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 27 marca  2020 roku o godz. 1100  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII  sesji z dnia 28.02.2020 r.
5. Informacje Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce na 2019 rok.
7. Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za rok 2019.
8. Sprawozdania  z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Gminnego Centrum Kultury,  Sportu,  Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Bezledach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032,     
 2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020,
 3. zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bartoszyce,
 4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce,
 6. przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2020 roku,
 7. zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce, położonych na terenie Gminy Bartoszyc,
 8. przyjęcia rezygnacji radnego z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce,
 9. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
 10. zmiany Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu,
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                                          
                                                                             
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        /-/ Wojciech Ferdycz
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa apeluje do mieszkańców, aby Sesja Rady Gminy Bartoszyce zaplanowana na dzień 27 marca 2020 r. odbyła się bez udziału gości i publiczności. Transmisję będzie można śledzić pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/748/rada-gminy-bartoszyce.html
 
                                                                                                            
                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                     /-/ Wojciech Ferdycz
 
                                                                                    
                                                                               
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin