Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Bartoszyce serdecznie zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety, która skierowana jest do osób pełnoletnich, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się na przykład ze względu na: ograniczoną sprawność, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb w niwelowaniu barier związanych z mobilnością tych osób.
 
Konsultacje trwają: od 04.08.2020 r. do 14.08.2020 r. skierowane są do mieszkańców gminy Bartoszyce.
Konsultacje przeprowadzone są w formie: pisemnego zgłaszania uwag na formularzu (ankieta).
 
Ankiety można przesyłać elektronicznie na adres: gops@gmina-bartoszyce.pl, wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A lub złożyć w skrzynce, która znajduje się przy wejściu do budynku GOPS w terminie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę, jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest Aneta Bałdyga z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach tel. 89 762 18 90.
 
Wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu diagnozy potrzeb oraz projektu „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”, który będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?