Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Nabór na rachmistrzów spisowych

 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1775 z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Pan Andrzej Dycha – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Bartoszyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
Termin składania ofertod 01.02.2021r. do 09.02.2021r.
 
 
Pliki do pobrania oraz dodatkowe informacje na stronie: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/najnowsze/88/
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:
 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Bartoszyce Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e- mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
 1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
      2. oświadczenie o:
 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy (11-200 Bartoszyce, pl. Zwycięstwa 2) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
          a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
          b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia
              zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
          c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna
              z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
          d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 
       2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą
           brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
       3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej spis.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Bartoszycach
          – nr tel. 893070512, e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy       
Andrzej Dycha
 
 
 
Pliki do pobrania oraz dodatkowe informacje na stronie: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/najnowsze/88/ 
 

XXXV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) na godz. 10:00
XXXV sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Bartoszyce za 2020 rok.
8. Podjęcie:
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
b) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2021;
c) uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok 2021 oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania;
d) uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub
„Senior+”.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Dyżury aptek 2021

Informacje dot. szczepień

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),Wójt realizuje zadanie dotyczące transportu osób z terenu Gminy Bartoszyce mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
 
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
 
Przy zgłaszaniu konieczności udzielenia pomocy w transporcie należy podać:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- telefon kontaktowy;
- osoba niepełnosprawna (przyczynę niepełnosprawności), osoba sprawna ruchowo (przyczynę trudności w samodzielnym dojeździe do punktu szczepień);
- wyznaczony punkt szczepień;
- ustalony termin szczepienia.
Nr telefonu przeznaczony dla osób, które z różnych względów nie będą mogły same udać się do punktu szczepień w celu informowania w jaki sposób korzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Bartoszyce.
tel. 89 300 04 90
Infolinia będzie funkcjonować od dnia 15 stycznia 2021r w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.
W kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
 
Dodatkowe informacje dotyczące szczepień znajdują się pod linkiem:
 
 
Informacja dotycząca szczepień:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu rejestracji dla kolejnych grup będą zamieszczane informacje na bieżąco. 
W jaki sposób można się zarejestrować?
- są trzy możliwości rejestracji:
1. Rejestracja przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Rejestracja w wybranym punkcie szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. 
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
4. Wyślij SMS
 
Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.
 
System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a
potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie
położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny,
będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS
przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS
oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
 

LISTA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
 
L.p. Nazwa podmiotu (RPWDL) Nazwa punktu
szczepień
Miejscowość
punktu
szczepień
Miejscowość
punktu
szczepień
Numer
domu/lo
kalu
Numer telefonu
1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "OLS-MED"
SPÓŁKA JAWNA WIOLETTA
OLSZEWSKA, ARTUR OLSZEWSKI
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej "OLS-
MED" spółka
jawna Wioletta
Olszewska, Artur
Olszewski
Wojciechy   70 897615520
2 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "OLS-MED"
SPÓŁKA JAWNA WIOLETTA
OLSZEWSKA, ARTUR OLSZEWSKI
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej "OLS-
MED" spółka
jawna Wioletta
Olszewska, Artur
Olszewski
Bartoszyce  Kętrzyńska 35-F 897212199
3 PRZYCHODNIA "BART -
MEDICA", BROMIRSKA I
PARTNERZY – LEKARZE
PRZYCHODNIA
"BART - MEDICA",
BROMIRSKA I
PARTNERZY -
LEKARZE
Bartoszyce
Kardynała
Wyszyńskiego
26 606896763
4 RODZINA SPÓŁKA PARTNERSKA
GRYKIN,5.5. KLIMKO, HUZARSKA
- LEKARZE
RODZINA SPÓŁKA
PARTNERSKA
GRYKIN, KLIMKO,
HUZARSKA -
LEKARZE
Bartoszyce Wajdy 10 608285960
5 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA
PAWŁA II W BARTOSZYCACH
SZPITAL
POWIATOWY IM.
JANA PAWŁA II W
BARTOSZYCACH
Bartoszyce
ul. Kardynała
Wyszyńskiego
11 896752358
6 ANNA LEOKADIA OSOWSKA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "NASZA
PRZYCHODNIA"
ANNA LEOKADIA
OSOWSKA
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NASZA
PRZYCHODNIA"
Sępopol Lipowa 1 897614401
7 ZANIEWSKI, BILSKI SPÓŁKA
PARTNERSKA LEKARZY
ZANIEWSKI, BILSKI
SPÓŁKA
PARTNERSKA
LEKARZY
Bisztynek
Tadeusza
Kościuszki
5 577835281
8 WARSAW GENOMICS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
WARSAW
GENOMICS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
GÓROWO
IŁAWECKIE
PLAC
RATUSZOWY
6 785461468

Bezpłatne porady prawne

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje,
że w każdy wtorek w godzinach 12:00 – 13:00
będą udzielane bezpłatne porady prawne
mieszkańcom gminy.
 
W przypadku zmiany terminu
będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Partnerstwo pn. "Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza"

 
 
 WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE:
 
 
Gmina Bartoszyce wraz z gminami Barciany, Górowo Iławeckie, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego.
Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 
 
Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.
 
Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE.
 
Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza.
 
Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Załączniki

XXXIV Sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę 
na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 10:00 
XXXIV sesję Rady Gminy Bartoszyce 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. 
5. Informacja wójta w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2020; b) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  na lata 2020-2035; 
c) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020; 
d) uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;  e) uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
f) uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
g) uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 
h) uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 
i) uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina  Bartoszyce; 
j) uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji;  
k) uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok; 
l) uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok;
m) uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych). 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Wojciech Ferdycz 

 

Umowy dzierżaw dla rolników

POTWIERDZANIE  UMÓW  DZIERZAWY DLA ROLNIKÓW
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Z 2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r, nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków    ( dla gminy Bartoszyce prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w  Bartoszycach).
 
Znowelizowany art. 28 ust.4 i art. 38 pkt.1 u.s.r, wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. 
 
W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia  umowy dzierżawy, dla gminy Bartoszyce, będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę, w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego . 
 
Nadmienia się również, że na podstawie w. w. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.
 
                                                                                   
                                                                                                                      WÓJT  GMINY
                                                                                                          ANDRZEJ  DYCHA
 

Załączniki

Samorządowy Lider Edukacji

Nasza Gmina wzięła udział w ogólnopolskim konkursie i programie pod nazwą „Samorządowy Lider Edukacji”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Jednym z wymogów przystąpienia do konkursu było wykazanie szczególnych osiągnięć w działaniach gminy na rzecz placówek oświatowych. Zwieńczeniem wspólnej pracy jest wyróżnienie Gminy Bartoszyce, jako z jednej z nielicznych gmin w Polsce, Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”.
Przyznanie wyżej wymienionego tytułu jest dla nas powodem do dumy i radości, tym bardziej, że został nadany Gminie Bartoszyce po raz pierwszy. Ma to ogromne znaczenie w promowaniu naszego regionu oraz lokalnej polityki edukacyjnej.
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Andrzej Dycha

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 31

Lokalizacja
Facebook Page Plugin