Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Gmina Bartoszyce pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 
 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  
 
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
 
 
 
REGULAMIN PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana będzie pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.
Zaangażowanie mieszkańców jak największej liczby gmin w naszym kraju ma sprzyjać refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. 100-lecie Bitwy Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.

 
ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA

1. Organizatorami projektu „Pod Biało-czerwoną”, zwanego dalej „projektem”, są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji, zwani dalej „organizatorami”.
2. Działania i realizacja projektu przewidziane są na okres od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Projekt zakłada sfinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji dla każdej gminy w Polsce, która spełni określone w Regulaminie warunki.
4. Działania realizowane w ramach projektu związane z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją zostaną przeprowadzone przez gminę oraz sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Instalacja rozumiana jest wyłącznie jako działanie niezbędne do zamontowania masztu w określonym miejscu i umieszczenia na nim flagi. Organizator pozostawia sobie prawo do rozstrzygnięcia, czy dane działanie jest niezbędne.
5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo określenia technicznych parametrów masztu i flagi realizowanych w ramach projektu.
6. Działania realizowane w ramach projektu związane ze stworzeniem strony obsługującej zbiórkę głosów poparcia będą przeprowadzone oraz sfinansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
7. Do udziału w projekcie uprawniona jest każda spośród 2477 gmin w Polsce. Udział w zbiórce głosów poparcia oraz projekcie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia. Lista gmin dostępna jest w systemie na stronie gov.pl/bialoczerwona. Pierwszy głos poparcia dla danej gminy aktywuje zbiórkę.
8. Warunkiem realizacji projektu w danej gminie jest zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy pod kandydaturą tej gminy. Liczba wymaganych głosów poparcia określona jest w dalszej części regulaminu (pkt 17) i zależy od liczby mieszkańców gminy.

CELE PROJEKTU

Celami projektu są przede wszystkim:
9. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
10. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. Miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje gmina po konsultacjach z mieszkańcami, a zatwierdza organizator projektu.
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
13. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.
14. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

BENEFICJENCI PROJEKTU I ZASADY UDZIAŁU

15. Projekt adresowany jest do gmin. To one są bezpośrednim beneficjentem działań realizowanych w jej ramach. Aktywnymi uczestnikami programu są mieszkańcy, których zaangażowanie przesądzi o udziale gminy w projekcie.
16. Aby wziąć udział w projekcie mieszkańcy danej gminy muszą zebrać określoną poniżej liczbę głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie.
17. Liczba wymaganych głosów poparcia jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi:
a) dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;
b) dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;
c) dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.
18. Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona. Głos poparcia może być składany przez osobę fizyczną zamieszkałą na terenie danej gminy.
19. Bez względu na wymogi minimalne określone w pkt 17 mieszkańcy gmin zachęcani są do zbierania jak największej liczby głosów poparcia.
20. Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady Ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”.
21. Ostatecznej weryfikacji głosów poparcia dokonuje oraz decyzję o zakwalifikowaniu danej gminy do udziału w projekcie podejmuje powołana specjalnie w tym celu przez organizatorów Komisja Projektowa.
22. Zasady działania i skład Komisji Projektowej określi w odrębnym dokumencie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji.
23. Głosy poparcia dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.
24. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, Komisja Projektowa podejmie w terminie do dnia 29 listopada 2020 r.
25. Na podstawie decyzji Komisji Projektowej decydującej o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie zawierana będzie umowa pomiędzy organizatorem a jednostką samorządu terytorialnego, która określi szczegółowo zasady, terminy i warunki realizacji projektu na terenie gminy.

LOKALNI LIDERZY JAKO AMBASADOROWIE PROJEKTU

26. W celu promocji projektu oraz aktywizacji mieszkańców poszczególnych gmin kampania będzie miała lokalnych liderów.
27. Lokalni liderzy mogą się zgłaszać do organizatora projektu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona.
28. Decyzja o przyznaniu funkcji lokalnego lidera będzie podejmowana przez Komisję Projektową.
29. Na terenie jednej gminy może działać więcej niż jeden lokalny lider.
30. O docelowej liczbie liderów lokalnych decyduje Komisja Projektowa uwzględniając specyfikę i wielkość danej gminy.
31. Lokalnym liderem projektu może być osoba pełnoletnia, stale zamieszkała na terenie gminy,. Za swoje działania lokalny lider nie otrzymuje wynagrodzenia. Lokalnemu liderowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe związane z wykonywanymi przez niego działaniami (zwrot kosztów itp.).
32. Liderom projektu organizator zapewnia wsparcie techniczne i promocyjne polegające m.in. na dostarczeniu informacji na temat projektu, ułatwieniach związanych z jej prezentacją w mediach itp.
33. Wypełniając ankietę zawierającą głos poparcia mieszkańcy mogą wskazać nazwisko lidera, który ich zachęcił do jego złożenia, tym samym podkreślając jego zaangażowanie w projekt.
34. Najbardziej aktywnych liderów projektu organizatorzy uhonorują pamiątkowymi dyplomami, okolicznościowymi upominkami i nagrodami.
35. Od decyzji organizatorów nie przysługuje odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności dotyczących realizowanego projektu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują organizatorzy projektu.

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania strony gov.pl/bialoczerwona

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się:
pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,
pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji – wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@mc.gov.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

udziału w projekcie, którego celami są w szczególności promocja patriotyzmu, podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej i kulturowej oraz krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z realizacją tego projektu.
Podstawa prawna przetwarzania danych w celach określonych powyżej:
art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją projektu obejmują: imię, nazwisko, województwo, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu (jeżeli został podany przez osobę biorącą udział w projekcie).
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie działania ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona.
Z podmiotem przetwarzającym możesz się skontaktować pisząc na maila: iod@webankieta.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z realizacją projektu „Pod biało-czerwoną”. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla udziału w projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny.
Regulamin zaktualizowano dnia 26.08.2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?