Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

„Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi

INFORMACJA O PROJEKCIE „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi

GENEZA I CELE PROJEKTU

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), która działa jako stowarzyszenie gmin, rozwija projekt pn. Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) - markowy produkt turystyki wiejskiej. W jego ramach poszczególne wsie - uczestnicy Sieci, posiadające wysokiej wartości zasoby dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego, udostępniają je pod hasłem: „Na drodze do odkryć”. SNW wyróżnia szczególna, bazująca na konstruowaniu opowieści, metodyka prezentacji walorów oraz wysokie standardy tworzenia oferty miejscowości. Projekt rozwijany jest jako obejmująca kraj „opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa”.

PSORW podjęła decyzję o zaproszeniu do współpracy z Siecią Najciekawszych Wsi, miejsc na terenach wiejskich, najbardziej cennych pod względem poznawczym. Miejsca, które pod względem skali są zdecydowanie mniejsze niż wieś lub jej część, lecz w zakresie swych walorów, podobnie jak „najciekawsze wsie”, mają olbrzymi potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich. Powiązanie takich miejsc z Siecią Najciekawszych Wsi w statusie Miejsca Ciekawego i oznaczenie znakiem „Miejsce Ciekawe” (napis umieszczony pod logotypem SNW) podniesie ich rangę jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich lub ułatwi im taką rolę przyjąć. Powiązanie z Siecią będzie potwierdzeniem ich jakości i wieloaspektowej atrakcyjności. Wynika to wprost ze spełnienia stosownych kryteriów uczestnictwa, tak jak ma to miejsce w przypadku wsi funkcjonujących w SNW. Dla branży turystycznej i jej klientów będzie to istotna rekomendacja, że dane miejsce warto, a nawet powinno się odwiedzić.
Miejsce Ciekawe może być zlokalizowane w dowolnej wsi, w dowolnej gminie, także we wsiach włączonych do Sieci oraz miejscowościach sąsiednich. W pierwszej kolejności poszerzenie SNW o Miejsca Ciekawe dotyczyć będzie adresatów Konkursu ogłoszonego przez PSORW. Docelowo dopuszcza się lokalizacje Miejsc Ciekawych również w granicach administracyjnych miast ściśle
powiązanych z ich wiejskim otoczeniem pod warunkiem, że spełniają nałożone kryteria. Nowa, szersza formuła projektu SNW łączy się z propozycją współpracy w zakresie metodyki
udostępniania walorów, formułowania i promocji oferty poszczególnych miejsc, zaangażowania podmiotów wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz pozyskiwania środków na drodze projektowej. Korzyści odniosą wszystkie podmioty współdziałające w ramach Sieci Najciekawszych Wsi.
 
KRYTERIA UZYSKANIA STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

Status Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi mogą uzyskać obiekty / miejsca, które:
 
1.Kryterium wartości
 
Wyróżniają się, a ich walory mają istotną wartość jako:
KATEGORIA 1. Dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodnicze / krajobrazowe
KATEGORIA 2. Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych lub postaci
KATEGORIA 3. Świadectwo dawnych lub współczesnych zjawisk / przemian zachodzących na obszarach wiejskich
KATEGORIA 4. Przykład rewitalizacji, obiekty innowacyjne lub wzorcowe z punktu widzenia zachowania charakteru lub rozwoju obszarów wiejskich
KATEGORIA 5. Obiekty edukacji / nabywania umiejętności w powiązaniu z naturą wsi / obszarów wiejskich
KATEGORIA 6. Obiekty dedykowane utrzymaniu tradycji, wytwarzaniu lub sprzedaży produktów, świadczeniu usług, wydarzeniom oraz inne, których istotą jest promowanie wartości i specyfiki wsi

 
(Pojęcie KATEGORII służy wyłącznie właściwemu określeniu wiodącego charakteru danego miejsca i nie wiąże się z nimi jakakolwiek preferencja!)
 
2. Kryterium walorów poznawczych
W oparciu o ww. wartości, adekwatnie do ich treści i znaczenia, została zbudowana atrakcyjna narracja / opowieść o danym miejscu prezentująca i objaśniająca jego specyfikę lub aspekty, w jakich miejsce jest przykładem szerszych, poznawczo istotnych zagadnień.
 
3. Kryterium jakości oferty
Oferta miejsca zapewnia poszerzenie wiedzy ogólnej lub szczegółowej o obszarach wiejskich i/lub umożliwia doświadczanie walorów wsi, kształtowanie wrażliwości na wartości związane z naturą obszarów wiejskich.

4. Kryterium jakości przestrzeni
Miejsce wraz ze swym otoczeniem, w tym poprzez system informacji wizualnej i infrastrukturę dla odwiedzających, tworzy wartościową, spójną przestrzeń publiczną kształtującą wizerunek miejscowości/obszaru.
 
5. Kryterium lokalnego zaangażowania
Utworzenie i /lub udostępnienie miejsca nastąpiło jako wynik działania lub współdziałania osób fizycznych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury podmiotów gosp. Kryterium jest również spełnione jeżeli wymienione podmioty uczestniczą w bieżącym funkcjonowaniu miejsca.

 
Zamieszczony poniżej kwestionariusz służy potwierdzeniu, że dane miejsce spełnienia ww. kryteria. Wypełniając kwestionariusz dla miejsc o złożonym charakterze, tj. składających się z kilku ogólnie dostępnych, a przestrzennie i tematycznie powiązanych ze sobą elementów, specyfikę tę należy uwzględnić.
 
PODMIOTY ZGŁASZAJACE
Zgłoszenia lub rekomendacji dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@psorw.pl

Etap Konkursu
Na wstępnym, objętym konkursem etapie projektu zgłoszenia mogą dokonać gminy uprawnione na podstawie Regulaminu Konkursu.

 
Etap otwartych zgłoszeń (od maja 2021 r.)/ REKOMENDUJĄCE
Dane miejsce do uzyskania statusu „Miejsce Ciekawe” zgłasza:
• właściciel lub zarządca decydujący o udostępnieniu miejsca;
• podmiot upoważniony (podmiot działający w imieniu własnym, właściciela lub zarządcy w zakresie decydującym o spełnieniu kryteriów uzyskania statusu Miejsca Ciekawego. Uprawnienia te          muszą obejmować oznaczenie miejsca znakiem „Miejsce Ciekawe” po uzyskaniu przez to miejsce tego statusu).
 
REKOMENDACJE (od maja 2021r.)
Zarząd PSORW z własnej inicjatywy oraz każda osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: gmina, instytucja kultury, organizacja pozarządowa ujmująca w celach statutowych rozwój turystyki oraz /lub zachowanie i wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, może rekomendować dane miejsce do nadania mu statusu Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi.
Zarząd PSORW, po pozytywnej merytorycznej weryfikacji zgłoszenia, włączy dane miejsce na listę miejsc rekomendowanych informując o tym podmiot nim zarządzający oraz rekomendującego.

 
OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
Spełnienie kryteriów na poziomie satysfakcjonującym (ocena 3) kwalifikuje do uzyskania statusu Miejsca Ciekawego. Jeżeli w kryterium nr 2 lub nr 3 ocena jest wyższa niż 3 w pozostałych kryteriach możliwe są oceny na poziomie 2. Suma ocen nie może być jednak niższa niż 15.

 
Ocena spełnienia kryteriów i nadanie statusu Miejsce Ciekawe w Sieci Najciekawszych Wsi jest kompetencją Zarządu PSORW.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin