Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXXI sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713)
z w o ł u j ę
na dzień 6 listopada 2020 r. (piątek) na godz. 10:00
XXXI sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji:
a) Nr XXIX/2020 z dnia 30 września 2020 r.;
b) Nr XXX/2020 z dnia 16 października 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja:
a) raport z monitoringu realizacji w 2019 r. Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bartoszyce na lata 2016-2023;
b) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2019/2020;
c) informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035;
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci             produktów żywnościowych;
g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl

Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin