Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 11 grudnia 2020 r. (piątek) na godz. 10:00  
 XXXIII sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji:
  1. Nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.
  2. Nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie:
  1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035;
  2. uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
  3. uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2021;
  4. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021 - 2038; 
  5. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021; 
  6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis;
  7. uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
     /-/ Wojciech Ferdycz 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?