Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XXXIV Sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę 
na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 10:00 
XXXIV sesję Rady Gminy Bartoszyce 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. 
5. Informacja wójta w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2020; b) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  na lata 2020-2035; 
c) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020; 
d) uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;  e) uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
f) uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
g) uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 
h) uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 
i) uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina  Bartoszyce; 
j) uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji;  
k) uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok; 
l) uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok;
m) uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych). 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Wojciech Ferdycz 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?