Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XLI sesja Rady Gminy Bartoszyce

 O G Ł O S Z E N I E  
              na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  
z w o ł u j ę  
na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) na godz. 10:30 
 XLI sesję Rady Gminy Bartoszyce  
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach  
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór  sekretarza  obrad.   
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Uroczyste wręczenie medali za zasługi dla Obronności Kraju.  
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji z dnia 28 maja 2021 r.  
6. Informacja wójta w okresie między sesjami.  
7. Informacje:   
a) na temat sytuacji na rynku rolnym,  
b) na temat działań urzędu pracy w 2020 r. oraz bezrobocia oraz środków funduszu pracy w 2021 r.   8. Raport o stanie Gminy Bartoszyce za 2020 rok – debata nad raportem.   
9. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego wraz  ze  sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  gminy  Bartoszyce  za  2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:   
a) opinia Komisji Finansów i Gospodarki Komunalneąj,   
b) opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Bartoszyce  sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,   
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2020 rok,   d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2020 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie:  
a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bartoszyce,   
b) zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Zakładu  Budżetowego  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach za rok 2020,  
c) oceny sytuacji ekonomiczno‐finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2020,  d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za  rok 2020,  
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za  2020 rok,  
f) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce,  
g) zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021‐2038,  h) zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2021,  
i) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bartoszyce w 2021 r.,  j) określenia w roku szkolnym 2021/2022 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce,  k) przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  organowi  regulacyjnemu  do zaopiniowania,  
l) rozpatrzenia  petycji  dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego  zasobu  gminy.   
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję,  że obrady Rady Gminy Bartoszyce  są  transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz  i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
  
 Przewodniczący Rady Gminy  
         /‐/ Wojciech Ferdycz 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin