Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę dróg w Gminie Bartoszyce

W dniu 20.10.2020 r. Wójt Gminy Bartoszyce podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą Lidzbark Warmińskim
na realizację inwestycji polegających na przebudowie dróg w miejscowościach Wipławki i Wojciechy.
 
 1.  Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewnętrznej w miejscowości Wipławki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota, za jaką Wykonawca wykona przedmiot umowy to brutto 1 699 395, 32 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Bartoszyce z środków zewnętrznych. Długość odcinka do przebudowy 1141 m.
 2. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota, za jaką Wykonawca wykona przedmiot umowy to brutto 1 761 731, 07 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Bartoszyce z środków zewnętrznych. Długość odcinka do przebudowy 844 m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego podczas panującej epidemii COVID-19 w Polsce.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.
 
Pasażer:
 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
Kierowca i obsługa pojazdu:
 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.
Przedsiębiorca:
 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
  1. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
  1. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 4. W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 8. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
 9. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 10. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 11. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 12. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.
 
Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.
 
Strategia walki z koronawirusem – 3 główne cele
 
Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się trzy powiązane ze sobą cele:
 
Wsparcie dla seniorów
Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.
 
Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego zaostrzymy zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, a także zalecamy maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.
 
Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie sta
 
Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19
Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Aby było to możliwe musi być zapewniona odpowiednia dostępność do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu.
 
W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek również będzie większa.
 
Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in.:
 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.
 
Narzędzia do walki z COVID-19
Wprowadzamy nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Chcemy jednak, aby miały one jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne jak i prywatne. Wiemy jednak, że nie zawsze będzie to możliwe.
Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.
 
Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.
 
Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
 
Strefa czerwona:
 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
 
Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA
Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:
D jak dystans
D jak dezynfekcja
M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
 
Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

XXX sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce
z w o ł u j ę
na dzień 16 października 2020r. (piątek) na godz. 9:00
XXX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na
lata 2020-2035;
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bartoszyce;
d) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartoszyce.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Wojciech Ferdycz

Gmina Bartoszyce pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 
 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  
 
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
 
 
 
REGULAMIN PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana będzie pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.
Zaangażowanie mieszkańców jak największej liczby gmin w naszym kraju ma sprzyjać refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. 100-lecie Bitwy Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.

 
ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA

1. Organizatorami projektu „Pod Biało-czerwoną”, zwanego dalej „projektem”, są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji, zwani dalej „organizatorami”.
2. Działania i realizacja projektu przewidziane są na okres od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Projekt zakłada sfinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji dla każdej gminy w Polsce, która spełni określone w Regulaminie warunki.
4. Działania realizowane w ramach projektu związane z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją zostaną przeprowadzone przez gminę oraz sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Instalacja rozumiana jest wyłącznie jako działanie niezbędne do zamontowania masztu w określonym miejscu i umieszczenia na nim flagi. Organizator pozostawia sobie prawo do rozstrzygnięcia, czy dane działanie jest niezbędne.
5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo określenia technicznych parametrów masztu i flagi realizowanych w ramach projektu.
6. Działania realizowane w ramach projektu związane ze stworzeniem strony obsługującej zbiórkę głosów poparcia będą przeprowadzone oraz sfinansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
7. Do udziału w projekcie uprawniona jest każda spośród 2477 gmin w Polsce. Udział w zbiórce głosów poparcia oraz projekcie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia. Lista gmin dostępna jest w systemie na stronie gov.pl/bialoczerwona. Pierwszy głos poparcia dla danej gminy aktywuje zbiórkę.
8. Warunkiem realizacji projektu w danej gminie jest zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy pod kandydaturą tej gminy. Liczba wymaganych głosów poparcia określona jest w dalszej części regulaminu (pkt 17) i zależy od liczby mieszkańców gminy.

CELE PROJEKTU

Celami projektu są przede wszystkim:
9. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
10. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. Miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje gmina po konsultacjach z mieszkańcami, a zatwierdza organizator projektu.
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
13. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.
14. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

BENEFICJENCI PROJEKTU I ZASADY UDZIAŁU

15. Projekt adresowany jest do gmin. To one są bezpośrednim beneficjentem działań realizowanych w jej ramach. Aktywnymi uczestnikami programu są mieszkańcy, których zaangażowanie przesądzi o udziale gminy w projekcie.
16. Aby wziąć udział w projekcie mieszkańcy danej gminy muszą zebrać określoną poniżej liczbę głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie.
17. Liczba wymaganych głosów poparcia jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi:
a) dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;
b) dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;
c) dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.
18. Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona. Głos poparcia może być składany przez osobę fizyczną zamieszkałą na terenie danej gminy.
19. Bez względu na wymogi minimalne określone w pkt 17 mieszkańcy gmin zachęcani są do zbierania jak największej liczby głosów poparcia.
20. Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady Ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”.
21. Ostatecznej weryfikacji głosów poparcia dokonuje oraz decyzję o zakwalifikowaniu danej gminy do udziału w projekcie podejmuje powołana specjalnie w tym celu przez organizatorów Komisja Projektowa.
22. Zasady działania i skład Komisji Projektowej określi w odrębnym dokumencie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji.
23. Głosy poparcia dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.
24. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, Komisja Projektowa podejmie w terminie do dnia 29 listopada 2020 r.
25. Na podstawie decyzji Komisji Projektowej decydującej o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie zawierana będzie umowa pomiędzy organizatorem a jednostką samorządu terytorialnego, która określi szczegółowo zasady, terminy i warunki realizacji projektu na terenie gminy.

LOKALNI LIDERZY JAKO AMBASADOROWIE PROJEKTU

26. W celu promocji projektu oraz aktywizacji mieszkańców poszczególnych gmin kampania będzie miała lokalnych liderów.
27. Lokalni liderzy mogą się zgłaszać do organizatora projektu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona.
28. Decyzja o przyznaniu funkcji lokalnego lidera będzie podejmowana przez Komisję Projektową.
29. Na terenie jednej gminy może działać więcej niż jeden lokalny lider.
30. O docelowej liczbie liderów lokalnych decyduje Komisja Projektowa uwzględniając specyfikę i wielkość danej gminy.
31. Lokalnym liderem projektu może być osoba pełnoletnia, stale zamieszkała na terenie gminy,. Za swoje działania lokalny lider nie otrzymuje wynagrodzenia. Lokalnemu liderowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe związane z wykonywanymi przez niego działaniami (zwrot kosztów itp.).
32. Liderom projektu organizator zapewnia wsparcie techniczne i promocyjne polegające m.in. na dostarczeniu informacji na temat projektu, ułatwieniach związanych z jej prezentacją w mediach itp.
33. Wypełniając ankietę zawierającą głos poparcia mieszkańcy mogą wskazać nazwisko lidera, który ich zachęcił do jego złożenia, tym samym podkreślając jego zaangażowanie w projekt.
34. Najbardziej aktywnych liderów projektu organizatorzy uhonorują pamiątkowymi dyplomami, okolicznościowymi upominkami i nagrodami.
35. Od decyzji organizatorów nie przysługuje odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności dotyczących realizowanego projektu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują organizatorzy projektu.

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania strony gov.pl/bialoczerwona

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się:
pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,
pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji – wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@mc.gov.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

udziału w projekcie, którego celami są w szczególności promocja patriotyzmu, podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej i kulturowej oraz krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z realizacją tego projektu.
Podstawa prawna przetwarzania danych w celach określonych powyżej:
art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją projektu obejmują: imię, nazwisko, województwo, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu (jeżeli został podany przez osobę biorącą udział w projekcie).
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie działania ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona.
Z podmiotem przetwarzającym możesz się skontaktować pisząc na maila: iod@webankieta.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z realizacją projektu „Pod biało-czerwoną”. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla udziału w projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny.
Regulamin zaktualizowano dnia 26.08.2020 r.
 

Oferta pracy w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Bartoszyce ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko:
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRACY NA STANOWISKU:
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów z pakietu "Microsoft Office",
 5. dobra znajomość grafiki komputerowej i opracowywania materiałów graficznych (np. Gimp, Canva),
 6. dobra umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym i obróbki zdjęć,
 7. administrowanie stroną internetową,
 8. umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 9. umiejętność redagowania tekstów,
 10. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego i Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 11. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 12. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 13. staranność i systematyczność w zakresie prowadzenia dokumentacji,
 14. łatwość nawiązywania kontaktów i kreatywność.
 
WYMAGANIA DODATKOWE:
 
 1. wykształcenie wyższe w kierunku marketingu, promocji, public relations, zarządzania projektami funduszy unijnych i krajowych,
 2. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych,
 3. znajomość zagadnień z zakresu promocji w mediach społecznościowych.
 
WYMAGANE DOKUMENTY, MIEJSCE I CZAS SKŁADANIA OFERT:
 
 1. CV oraz list motywacyjny - uzupełnione o oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). - prosimy dostarczyć drogą mailową (centrum@gmina-bartoszyce.pl) lub osobiście w siedzibie Centrum Kultury Gminy Bartoszyce (Bezledy 47) do dnia 26 października 2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: praca

Wyniki Ligi Sołeckiej

Wyniki ligi sołeckiej
W dniu 27.09.2020r. rozegrano piątą kolejkę, w której ekipa z Bezled wygrała z Łojdami, a Kinkajmy z Parkoszewem.

Wyniki V kolejki przedstawiają się następująco:

1. Bezledy - Łojdy 7:2 (3:2) ; Mazurek (2,3,27), Hercer (33), Warmachowski (35), Sławiński (53k), Koziar (54) ; Karpiński (6), Kowalski (9).
 
2. Kinkajmy – Parkoszewo 5:2 (3:0) ; Ziemacki (10,30,41,43), Łyczewski (29), ; Szulżycki (42,51).
 
Tolko – pauza
 
Tabela:
 
miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Tolko 3 9 22:4
2 Kinkajmy 4 7 16:14
3 Bezledy 3 6 11:7
4 Łojdy 4 4 11:24
5 Parkowszewo 4 - 4:15
 
 
W dniu 04.10.2020r. rozegrano szóstą kolejkę, w której ekipa z Parkoszewa wygrała z Łojdami, a Kinkajmy zTolko.

Wyniki VI kolejki przedstawiają się następująco:

1. Łojdy – Parkoszewo 0:10 (0:3) ; samobójcza (10), Stelmaszek (21,50), Szulżycki (26,35), Ciszewski (36), Ładosz (38,57), Bryła (42,45).
 
2. Kinkajmy – Tolko 6:3 (0:1) ; Ziemacki (40,57,60+1), Lech(49), Sobolewski (51,54) ; Blake (10,37), Jagielski (39).
 
Rozegrano również zaległy mecz z IV kolejki Tolko – Bezledy.

Tolko – Bezledy 2:2 (2:1) ; Mucha (5,18) ; Warmachowski (13), Bogatek (58).
 
tabela:
miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Tolko 5 10 27:12
2 Kinkajmy 5 10 22:17
3 Bezledy 4 7 13:9
4 Łojdy 5 4 11:34
5 Parkoszewo 5 3 14:15
 
 
W dniu 11.10.2020r. rozegrano siódmą kolejkę, w której zmierzyli się Bezledy z Kinkajmami i Tolko z Parkoszewem.
 
Wyniki VII kolejki przedstawiają się następująco:

1. Tolko – Parkoszewo 1:1 (1:1) ; Rydel (2), ; Szulżycki (24).
2. Bezledy - Kinkajmy 1:3 (0:1) ; Kazimierczak (44), ; Donawagis (7,53), Ziemacki (38).
 
tabela:
miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Kinkajmy 6 13 25:18
2 Tolko 6 11 28:13
3 Bezledy 5 7 14:12
4 Parkoszewo 6 4 15:16
5 Łojdy 5 4 11:34
 
 
W dniu 18.10.2020r. rozegrano ostatnią ósmą kolejkę rundy jesiennej, w której zmierzyli się Łojdy z Tolko oraz Parkoszewo z Bezledami.
 
Wyniki VIII kolejki przedstawiają się następująco:

1. Łojdy - Tolko 2:5 (0:2) ; Tomaszewicz (32), Gostkowski (44) ; Mucha (10,30,54), Rydel (39,59).
2. Parkoszewo - Bezledy 2:3 (1:1) ; Bryła (19), Szulżycki (51k) ; Mazurek (24), Puciato (48), Koziar (57).
 
tabela:
miejsce drużyna mecze punkty bramki
1 Tolko 7 14 33:15
2 Kinkajmy 6 13 25:18
3 Bezledy 6 10 17:14
4 Parkoszewo 7 4 17:19
5 Łojdy 6 4 13:39
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ogłoszenie otwartego naboru wniosków NR 7/2020

 
OGŁOSZENIE NR 7/2020
OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)
 
Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów  w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :
OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w
tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
CENTRA INTEGRACJI LOKALNEJ
 
I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną 
   w terminie 
od  19 października do 02 listopada 2020 roku
 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00,  z tym że nabór w ostatnim  dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
 
2. Wnioskodawcy, którzy złożą  wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną
    poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.
 
II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto
 
III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.
 
IV. Zakres tematyczny operacji
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez poprawę funkcjonalności centrów integracji lokalnej: świetlic, klubów, przestrzeni rekreacyjnych, integracyjnych itp.
 
V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:
1) osoby prawne z wyłączeniem województwa, mające siedzibę lub oddział na obszarze
     realizacji LSR , z wyłączeniem  wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą , 
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
    prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem Wnioskodawców 
    wykonujących działalność gospodarczą ,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej 
    jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) nawet gdy:
     a) nie jest spełniony warunek dot. siedziby lub oddziału, jeśli obszar działalności 
         Wnioskodawcy j jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem realizacji LSR,
     b) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które 
         jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z 
        przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,
spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.
 
VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).
2. Kryteria wyboru operacji:
 1. pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 2. uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.
 
Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.
 
VII. Dokumentacja konkursowa:
 
      
 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
 
 VIII. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit  środków w ramach konkursu:  110 211,96 złotych
          Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu 
         grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu
2) Minimalna wartość projektu: 5 000 złotych
3) Minimalna kwota wsparcia:   5 000 złotych
2) Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 złotych
3) Intensywność wsparcia: 
    a) do 63,63% kosztów kwalifikowanych - dla jednostek finansów publicznych,
    b) do 100% kosztów kwalifikowanych - w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów 
        prowadzących działalność gospodarczą.   
 
IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD "Warmiński Zakątek" jedynie w formie telefonicznej lub mailowej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.45, do 29 października 2020 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: Wyślij e-mail.
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
 
XI. Dodatkowe informacje
 
   W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi wskutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zwraca się uwagę m. in na:
 
 • brak obowiązku stosowania tzw. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez Beneficjentów;
 • możliwość wydłużenia naboru wniosków o powierzenie pomocy przez LGD (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej);
 • brak obowiązku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku o powierzenie pomocy, czy wniosku o płatność;
 • możliwość podpisania umowy o powierzenie pomocy drogą korespondencyjną (poprzez Pocztę Polską lub skrzynkę podawczą ePUAP)
 
Podstawy prawne wprowadzające/zawierające te i inne zmiany:
 
Dodatkowe dokumenty:
- Ogłoszenie o naborze 7/2020
 

Ogłoszenie otwartego naboru wniosków NR 6/2020

 
OGŁOSZENIE NR 6/2020
OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)
 
Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów  w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :
OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w
tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
 
I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną 
   w terminie 
od  19 października do 02 listopada 2020 roku
 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00,  z tym że nabór w ostatnim  dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
 
2. Wnioskodawcy, którzy złożą  wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną
    poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.
 
II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto
 
III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.
 
IV. Zakres tematyczny operacji
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez poprawę funkcjonalności centrów aktywności lokalnej: świetlic, klubów, przestrzeni rekreacyjnych, integracyjnych itp.
 
V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:
1) osoby prawne z wyłączeniem województwa, mające siedzibę lub oddział na obszarze
     realizacji LSR , z wyłączeniem  wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą , 
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
    prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem Wnioskodawców 
    wykonujących działalność gospodarczą ,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej 
    jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) nawet gdy:
     a) nie jest spełniony warunek dot. siedziby lub oddziału, jeśli obszar działalności 
         Wnioskodawcy j jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem realizacji LSR,
     b) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które 
         jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z 
        przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,
spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.
 
VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).
2. Kryteria wyboru operacji:
 1. pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 2. uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.
 
Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.
 
VII. Dokumentacja konkursowa:
 
      
 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
 
 VIII. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit  środków w ramach konkursu:  200 000,00 złotych
          Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu 
         grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu
2) Minimalna wartość projektu: 5 000 złotych
3) Minimalna kwota wsparcia:   5 000 złotych
2) Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 złotych
3) Intensywność wsparcia: 
    a) do 63,63% kosztów kwalifikowanych - dla jednostek finansów publicznych,
    b) do 100% kosztów kwalifikowanych - w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów 
        prowadzących działalność gospodarczą.   
 
IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD "Warmiński Zakątek" jedynie w formie telefonicznej lub mailowej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.45, do 29 października 2020 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: Wyślij e-mail.
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
 
XI. Dodatkowe informacje
 
   W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi wskutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zwraca się uwagę m. in na:
 
 • brak obowiązku stosowania tzw. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez Beneficjentów;
 • możliwość wydłużenia naboru wniosków o powierzenie pomocy przez LGD (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej);
 • brak obowiązku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku o powierzenie pomocy, czy wniosku o płatność;
 • możliwość podpisania umowy o powierzenie pomocy drogą korespondencyjną (poprzez Pocztę Polską lub skrzynkę podawczą ePUAP)
 
Podstawy prawne wprowadzające/zawierające te i inne zmiany:
 
Dodatkowe dokumenty:
- Ogłoszenie o naborze 6/2020
 

Spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce z Sołtysami

Dnia 2 października 2020 r. w Domu Kultury w Bezledach odbyło się spotkanie Wójta z Sołtysami Gminy Bartoszyce. Spotkanie dotyczyło m.in. działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. O aktualnych działań i planach wypowiadali się przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundacji Sowa - Nigdy Sami oraz nowo powołani dyrektorzy: Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
Jednym z elementów spotkania była również dyskusja dotycząca funduszu sołeckiego. Sołtysi zostali poinformowani o procedurze rozliczania zakupionych środków.
Kolejnym punktem wydarzenia, było wręczenie nagród w konkursie "Czysta i estetyczna wieś".
 
Tak się przedstawia klasyfikacja:
 
 • Barciszewo - dyplom za udział
 • Wojciechy - dyplom za udział
 • Krawczyki - dyplom za udział
 • Gromki - dyplom za udział
 • Kinkajmy - dyplom za udział
 • Bezledy - wyróżnienie i nagroda w wysokości 500 zł
 • Skitno - wyróżnienie i nagroda w wysokości 1000 zł
 • Dąbrowa - III miejsce i nagroda w wysokości 1500 zł
 • Łabędnik - III miejsce i nagroda w wysokości 1500 zł
 • Sokolica - III miejsce i nagroda w wysokości 1500 zł
 • Galiny - II miejsce i nagroda w wysokości 3000 zł
 • Wirwilty - II miejsce i nagroda w wysokości 3000 zł
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałe miejscowości do udziału w tym corocznym konkursie.
Indywidualne wyróżnienie radnego powiatowego Marcina Przybysza, za aktywny i prężny udział w rozwoju wsi, otrzymała miejscowość Wirwilty.
 
Po zakończonym spotkaniu goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skitnie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Spotknie wójta z sołtysami

1 ... 3 4 5 6 7 ... 31

Lokalizacja
Facebook Page Plugin