Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2022

Załączniki

Nabór do prac Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2021
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bartoszyce w roku 2021.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w wykonaniu uchwały Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W związku z ogłoszeniem w dniu 22.02.2021 r. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok ogłasza się nabór na członków do prac Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 
§ 2
  1. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Do ogłoszenia, o której mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 
Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                          
/-/ Andrzej Dycha

 

Załączniki

Roczny program współpracy

UCHWAŁA NR XXXII/225/2020 
RADY GMINY BARTOSZYCE 
z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uchwala się co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Ferdycz
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXII/225/2020 
Rady Gminy Bartoszyce 
z dnia 27 listopada 2020 r. 
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARTOSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, W TYM PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ W 2021 ROKU 
 
Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bartoszyce. 
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bartoszyce. 
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bartoszyce. 
5) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Gminy Bartoszyce lub na rzecz jej mieszkańców. 
6) Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 
7) Zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są to zadania gminy. 
8) Komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową opiniującą oferty w ramach otwartych konkursów. 
9) Programie – należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”. 
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bartoszyce. 
Rozdział 2. 
Cel główny i cele szczegółowe programu 
§ 2. 1. Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju lokalnego i inicjatyw lokalnych, w tym wspieranie przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej. 
2. Cele szczegółowe: 
1) Skuteczny dialog obywatelski, w tym wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia, projekty. 
2) Tworzenie infrastruktury do aktywności społecznej oraz systemu udostępniania infrastruktury organizacjom non profit. 
3) Wsparcie i koordynacja działalności związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe. 
4) Podnoszenie kompetencji sektora pozarządowego, integrowanie lokalnych liderów i organizacji na poziomie Gminy. 
5) Upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym idei wsi tematycznych, jako społecznej formy aktywności zawodowej mieszkańców. 
6) Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.
3. Realizacja programu jest jednym z elementów zmierzających do osiągania celów określonych w „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022”. 
Rozdział 3. 
Zasady i formy współpracy 
§ 3. 1. Wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Współpraca między organizacjami pozarządowymi a gminą ma charakter finansowy albo pozafinansowy i opiera się na zasadzie pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz legalności. 
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w ramach otwartego konkursu ofert poprzez: a) wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, b) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 
3. W trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy. 4. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje w szczególności: 
1) wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania podejmowanych działań, 
2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, 
3) stwarzanie możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach, 
4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, 
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową danej organizacji. Przebieg konsultacji reguluje uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
6) udostępnianie podmiotom realizującym Program lokali, stanowiących mienie gminy, z przeznaczeniem na spotkania, szkolenia, konferencje, 
7) organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych, rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań. 
Rozdział 4. 
Przedmiot współpracy, zadania priorytetowe i ich finansowanie 
§ 4. 1. W 2021 roku Gmina Bartoszyce będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań: 
1) Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce w zakresie: 
a) szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, 
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, 
c) wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w gminie. 2) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie: a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego, 
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne, przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci i młodzieży. 
3) Promocja i ochrona zdrowia w zakresie: 
a) wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych. 
2. Rozszerzenie wykazu zadań, przewidzianych do powierzenia organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji przez Radę, w drodze zmiany Programu. 
3. Program finansowany jest z budżetu gminy. 
4. Planowana wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2021 roku wynosi 124 000,00 zł. 
Rozdział 5. 
Sposób realizacji Programu 
§ 5. 1. Realizacja Programu nastąpi w roku 2021. Dopuszcza się ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zawartych w Programie na rok 2021 i na zasadach opisanych w Programie – na podstawie projektu budżetu. 
2. Roczny Program jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu. 
3. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek wykonania zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy. Wniosek zawiera w szczególności: opis zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów. W takiej sytuacji Wójt w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca rozpatruje ofertę i informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji. W sytuacji, gdy dostrzega zasadność realizacji zadania ogłasza otwarty konkurs ofert. 
4. Wójt może zlecić realizację zadania w trybie art. 19a ustawy, z pomięciem otwartego konkursu ofert. 
5. Zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 
6. W miarę potrzeb, w ciągu roku budżetowego mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert. 7. Wszystkie konkursy ogłaszane są poprzez zamieszczenie informacji: 
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce; 
b) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
c) na tablicy ogłoszeń. 
8. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i formy pisemnej postępowania. 
9. Oceny ofert pod względem formalnym dokonuje wyznaczony pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa, opiniująca oferty pod względem merytorycznym. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert określa Zarządzenie Wójta. 
10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem. 
Rozdział 6. 
Sposób oceny Programu 
§ 6. 1. Realizacja Programu będzie monitorowana na podstawie sprawozdania z realizacji Programu, które zostanie przedstawione przez Wójta Radzie nie później niż do dnia 31 maja 2022 r., z uwzględnieniem następujących wskaźników: 
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 
c) kwoty wnioskowanych dotacji w poszczególnych konkursach; 
d) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 
e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane; 
f) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań; 
g) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje; h) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych; 
i) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom. 
Rozdział 7. 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 
§ 7. 1. Projekt Programu został przygotowany przez Referat Organizacyjny, odpowiedzialny za jego realizację. 
2. W ramach konsultacji projekt Programu został udostępniony od dnia 06.11.2020 r. do dnia 16.11.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bartoszycach, zgodnie z Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie gminy Bartoszyce. W podanym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Programu. 
4. Protokół z konsultacji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Organizacje pozarządowe. 
5. Roczny Program po uchwaleniu przez Radę zostanie zamieszczony na stronie Urzędu (www.gmina bartoszyce.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na BIP w menu „Organizacje pozarządowe”). 
Rozdział 8. 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
§ 8. 1. Wójt – w formie zarządzenia – powołuje komisję i określa warunki otwartych konkursów ofert. 
2. W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby, w tym przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie. 
3. Każdy członek komisji jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności. 
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 
5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego. 
6. Ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferenta, na podstawie opinii komisji konkursowej, dokonuje Wójt.
 
Uzasadnienie 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 1 nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu, obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Zgodnie z powyższym artykułem, uchwalenie rocznego programu współpracy ma być poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5 tejże ustawy. 
Rada Gminy Bartoszyce działając na podstawie art. 5 ust. 5 w/w ustawy podjęła w dniu 29 września 2011 r. Uchwałę Nr XII/66/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie § 14 w/w Uchwały wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
 
W dniach 6-16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Bartoszyce Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” w następujących formach: 
1) umieszczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” na stronie BIP Gminy Bartoszyce i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach; 
2) pisemnego zgłaszania uwag. 
W wyniku przebiegu konsultacji organizacje działające na terenie Gminy Bartoszyce nie wniosły na piśmie uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji. 
Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”.
 

Organizacje Pozarządowe

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin