Aktualności

XXIX sesja Rady Gminy Bartoszyce

 • 23-09-2020
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 30 września 2020r. (środa) na  godz. 10:00  
 XXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji z dnia 21.08.2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy z działalności za I półrocze 2020 r.:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, 
b) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach, 
c) Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
d) Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
7. Informacje dyrektorów szkół gminnych o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz stanie przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 
8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
9. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2034;
 2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 4. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bartoszyce;
 5. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach;
 6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lusiny, gmina Bartoszyce;
 7. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/180/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/164/2020  Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Krawczykach, w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych;
 8. uchylającej uchwałę Nr XV/97/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko'' na ,,Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu;
 9. uchylającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                     /-/Wojciech Ferdycz 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją