Aktualności

Umowy dzierżaw dla rolników

  • 17-12-2020
POTWIERDZANIE  UMÓW  DZIERZAWY DLA ROLNIKÓW
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Z 2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r, nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków    ( dla gminy Bartoszyce prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w  Bartoszycach).
 
Znowelizowany art. 28 ust.4 i art. 38 pkt.1 u.s.r, wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. 
 
W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia  umowy dzierżawy, dla gminy Bartoszyce, będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę, w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego . 
 
Nadmienia się również, że na podstawie w. w. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.
 
                                                                                   
                                                                                                                      WÓJT  GMINY
                                                                                                          ANDRZEJ  DYCHA
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki