Aktualności

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok.

  • 22-02-2021
Zarządzenie nr OA.0050.26.2021 
Wójta Gminy Bartoszyce 
z dnia 22.02.2021 r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, pkt 16, pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1,  ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały 
Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” (Dz. Urz.  Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 270), zarządzam, co następuje: 
§ 1. 
Ogłaszam konkurs ofert na wspieranie/powierzenie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem  środków publicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia) w wysokości 99 000,00 zł na  cel: 
szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych  o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim – 70 000,00 zł, 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 3 000,00 zł, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju  sportu w gminie – 26 000,00 zł. 
2. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr 2 do zarządzenia)  w wysokości 10 000,00 zł na cel:  
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji  i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  i artystycznego, 
wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących  społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne,  przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących  region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci  i młodzieży. 
3. Promocja i ochrona zdrowia z przeznaczeniem środków publicznych (załącznik nr  3 do zarządzenia) w wysokości 15 000 zł na cel: 
wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony  - 10 000,00 zł 
promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych- 5 000,00 zł (załącznik nr 3 do zarządzenia) 
§ 2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia są ogłoszenia konkursowe. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
 /-/ Andrzej Dycha
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki