Dotowanie szkół

Opublikowano: 6 czerwca 2016

Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Bartoszyce osoby prawne i fizyczne.

Zgodnie z zapisami uchwały nr VII/68/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Bartoszyce przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, podstawą obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia były:

  • plan wydatków bieżących,
  • dane dotyczące tzw. algorytmu subwencji oświatowej na rok 2016 wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. poz. 2294).

Stawki dotacji określone na podstawie wydatków bieżących szkół i placówek samorządowych będą podlegały aktualizacji w trakcie roku budżetowego.

Wykaz stawek 2016 obliczanych na podstawie planu wydatków

Miesięczne stawki dotacji 2016 obliczane wg subwencji