Warmiński Zakątek

Opublikowano: 11 lutego 2014

Celem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania , szczególnie obszarów wiejskich poprzez realizację strategii rozwoju opracowanej przez LGD, animację ku aktywności społecznej i kreowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności działań wśród mieszkańców wsi, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji na obszarze działania.

W dniu 5 października 2010 r. Uchwałą nr 09/2010 oraz 10/2010 Walnego Zgromadzenia Członków LGD „Warmiński Zakątek” stowarzyszenie powiększyło obszar działania m.in. o obszar Gminy Bartoszyce.
WARMIŃSKI ZAKĄTEK.