Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku Wójt Gminy Bartoszyce informuje o możliwości pozyskania środków finansowych na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zakup strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich (szczegółowy zakres zawiera Regulamin konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku).
 
Zgodnie z regulaminem konkursu o środki finansowe może starać się wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, składając TYLKO jeden wniosek.
 
Maksymalna całkowita wartość zadania to 12 500,00 zł
 
Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Bartoszyce zaprasza do złożenia wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia przez zainteresowane udziałem w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bartoszyce.
Spośród wniosków Wójt Gminy dokona wyboru najbardziej adekwatnego wniosku, który złożony zostanie w ramach ogłoszonego naboru i jednocześnie zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednego wniosku. Z tego tytułu nie przysługuje wnioskodawcom żadne roszczenie.
Wniosek musi być zgodny z zasadami konkursu określonymi w regulaminie konkursu „Granty Marszałka dla kół Gospodyń wiejskich” w 2024 roku.
 

Uwaga! Do konkursu może przystąpić tylko KGW utworzone przed oraz w 2022 roku.
 
Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój nr 9) Urzędu Gminy Bartoszyce przy ul. Plac Zwycięstwa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2024 r. godz. 15:00.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.
Osoba do kontaktu: Natalia Runowicz, tel. 89 307 01 50

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin