Aktualności

XXX sesja Rady Gminy Bartoszyce

  • 14-10-2020
O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce
z w o ł u j ę
na dzień 16 października 2020r. (piątek) na godz. 9:00
XXX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na
lata 2020-2035;
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bartoszyce;
d) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartoszyce.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Wojciech Ferdycz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją